Protokoll fört vid konstituerande möte, Svenska Chesapeake bay retrieverklubben:

Måndagen den 25 mars 2019, Västerhaninge

Närvarande: Rebecca Lundholm Krig, Monica Sandström, Christine Chiacchiaretta, Kristina Bäck, Karin Abrahamsson Öhlin.

Förhindrad: Sonja Almkvist

1. Mötets öppnande

Styrelsens nyvalde ordförande Rebecca Lundholm Krig öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det beslöts att utse Kristina Bäck jämte Rebecca Lundholm Krig att justera dagens protokoll. Vid protokollet Karin Abrahamsson Öhlin.

2. Konstituering av styrelsen

Rebecca Lundholm Krig ordförande

Christine Chiacchiaretta vice ordförande, jaktansvarig

Monica Sandström kassör

Karin Abrahamsson Öhlin sekreterare

Kristina Bäck informationsansvarig

Sonja Almkvist utställningsansvarig

3. Firmatecknare

Beslöts att Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström gemensamt tecknar firman. I bankärenden beslöts att Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström äger rätten att teckna föreningens firma var för sig.

Beslöt att utse Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström rätten att var för sig teckna föreningen i postärende. Beslöt att utse Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström att var för sig teckna föreningen i kommunärenden och offentliga myndighetsärenden. Beslöts utse Monica Sandström till deklarationsombud hos Skatteverket.

4. Mötesagenda

Beslöts att kalla till styrelsemöte 10 april kl. 19.00. 

5. Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Mötesordförande Justerare

Karin Abrahamsson Öhlin Rebecca Lundholm Krig Kristina Bäck