Verksamhetsberättelse för SSRK:s Chesapeake Bay Retriever Klubb 2015.


Styrelsen för SSRK: s Chesapeake Bay Retriever klubb får härmed framlägga sin Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Kaj Lindström

Vice ordförande Rebecca Lundholm Krig

Kassör Ulrika Ling

Sekreterare Birgitta Strigeus Brandt.

Ordinarie Ledamöter

Erica Bergman

Andreas Lundholm Krig

Rebecca Lundholm Krig Avelsansvarig

Catharina Lindström

Avelsrådskommiten har bestått av följande personer Catharina Lindström Rebecca Krig Lundholm Pia Wime Roudier

Utställningssekreterare har varit Erica Bergman .

Jaktprovssekreterare Andreas Lundholm

Klubbens valphänvisare har varit Rebecca Krig Lundholm

Klubbens ordinarie årsmöte hölls den 9 mars 2014 i Halland på Himle Bygdegård. Styrelsen har under året hållit 9 st. protokoll förda sammanträden. Medlemsantalet var vid årsskiftet 2014/2015 personer varav 31 fullbetalande och 9 familjemedlemmar. Klubbens hemsida har varit flitigt besökt, redaktör har varit Patrik Andersson.

Klubben har arrangerat den årliga Chesapeaketräffen på Ästad Gård Halland.

Under träffen genomfördes: Certifikat utställning, domare: Fredrik Norgren

WD,WDX,WDQ test och MÄSTARKLASS: domare Britt-Marie och Åke Engholm.

Rebecca Krig Lundholm har deltagit på Retrierverklubbarnas möten under året. Chesapeake Bay Retrieverklubben har varit representerad med rasmonter och hundar på Internationella Utställningen i Älvsjö i december och 2015 års vinnande monter.

Rebecca Lundholm Krig , Andreas Lundholm , Monica och Peter Sandström gör ett fantastiskt arbete med monter varje år och detta betyder mycket för rasens representation.

Rasklubben fick avslag ifrån SKK på att vårt WD/X/Q test skulle bli officiellt prov. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar och särskilt alla som under det gångna året hjälpt till att klara klubbens aktiviteter och därigenom gjort en insatts för er ras.

På styrelsens vägnar Långås den 2 mars 2016  

Kaj Lindström, ordförande