Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen För Chesapeake Bay Retrieverklubben vill här presentera sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31.

Chesapeake Bay Retrieverklubben är rasklubben som representerar de hundägare som valt Chesapeaken som sin ras. Klubben, som vanligtvis benämns Chesapeakeklubben, ingår som medlemsorganisation i specialklubben SSRK (Svenska Spaniel och Retrieverklubben).

Klubben är öppen för svenska och utländska medlemmar.

Styrelsesammansättning:

Klubbmötet avhölls den 25 mars 2018 Vivels, Älvsjö.

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut på följande sätt:                                                                                        Ordförande: Rebecca Lundholm Krig, Åkersberga,
Jaktansvarig avelsansvarig och vice ordförande: Christine Chiacchiaretta, Österhaninge,                                                                
Kassör, informationsansvarig sociala medier: Monica Sandström, Haninge Sekreterare Karin Abrahamsson Öhlin, Täby
Utställningsansvarig Sonja Almström, Umeå
Informationsansvarig, hemsida: Kristina Bäck, Vendelsö                                                                                                                  
Biträdande utställningsansvarig Pernilla Arvanitidis, Tyresö

Styrelsen har förutom det konstituerande mötet i samband med klubbmötet haft 11 stycken protokollförda styrelsemöten under året.

Ekonomi:

Klubbens ekonomi har under 2018 visat ett negativt resultat gentemot budget vid årets slut, på 1740,00 kr. Rambudgetförslaget för 2018 beräknade ett överskott på 4600 kr, men pga inställd Club Show uteblev intäkter i form av medlems-utställnings-och WT- anmälningar. Medlemsantalet är per 181231 , 20 st. Saldo på klubbens konto 181231 var 12962,00 kr.

Information:

Följarantalet på vår Instagramsida @chesapeakesweden ökar stadigt och ligger idag på runt 340 st.                                                    Även intresset för Facebooksidan Chesapeake Bay retrieverklubben ökar och båda dessa sociala medier är en enkel och uppskattad form för att nå ut med information som kan bidra till att rasen uppmärksammas.                                                           Vårt viktigaste informationsredskap är däremot klubbens hemsida, där vi publicerar och informerar om stort och smått i hundvärlden.

Styrelsen anser det viktigt att kunna erbjuda information via en hemsida, då inte alla använder sig av sociala medier. Arbetet fortgår därför med att göra den attraktiv och därigenom skapa ett mervärde för medlemmarna.                                  Internettrafiken riktas via våra sociala medier till hemsidan, samt från hemsidan till de sociala medierna.                             

Välkomstbrev skickas till nya ägare av rasen samt till våra nya medlemmar. I möjligaste mån görs detta via e-mail, vilket är att föredra , både ur miljösynpunkt men även för att minska på klubbens utgifter.                                                                                            

På Stora Sthlm 2018 deltog Chesapeakeklubben med en mycket uppskattad och välbesökt rasmonter. Representanter för rasen lockade till sig mässbesökare i alla åldrar och rasspecifika frågor besvarades när det gällde Chesapeakens användningsområde, ursprung och temperament.

Aktiviteter:

Klubbens planerade aktiviteter, Club show och WT, hade inga anmälningar, och blev inställt då styrelsen gjort bedömningen att det ekonomiska läget skulle försätta klubben i ekonomiskt trångmål.                                                                                                      Likaså lades minimal kostnad på Rasmontern på HUND -2018 och montern inreddes med inlånad rekvisita från medlemmar. Intresset, var som tidigare nämnt, stort och styrelsen är nöjda med att trots förutsättningarna deltagit på mässan.

Utställning:

Rasen har varit representerad på 29 st officiella utställningar under 2018.
Vi ser ett fortsatt ökat intresse hos domarkåren att vidareutbilda sig på Chesapeake vilket vi är jätteglada över.

Avel och uppfödning:

Under 2018 finns sex registrerade kullar. Fördelningen har varit; hanar( 16) tikar (15).                                                                              Två av kullarna ligger över den av RAS rekommenderade gränsen 2,5% men under 5%.

Överanvändningen av enskilda avelsdjur har fortsatt att stiga och två som använts under 2018 är uppe i 12 respektive 8 kullar.  En bekymmersam utveckling som kan få konsekvenser på den fortsatta aveln.                                                                                    Styrelsen funderar på om skrivningen i RAS dokumentet ; ”att begränsa användningen av enskilda hanar” är otydlig då den lämnar det öppet för tolkningar.

11 hundar är röntgade under 2018, med avseende på höftlederna med följande utfall: A 2 st
B 5 st
C 4 st

10 hundar är röntgade med avseende på armbågarna med följande utfall: ED ua 8 st
ED grad 12 st

Sex hundar är ögonlysta under 2018 varav två diagnostiserats med Distichiasis de fyra övriga ua.

Funktion och mentalitet:

Under 2018 har inga Chesapeakes blivit mentalbeskrivna eller genomgått funktionsbeskrivning retriever FB-R.

Jakt:

Tre unika hundar har startat på tre olika jaktprov.

Lydnad , Bruks och viltspår:

För året 2018 har tolv starter genomförts på lydnadsprov av 4 olika hundar. Två på bruksproven; sök(1) och spår(1) även där av två olika hundar.
När det gäller viltspår har åtta hundar fördelats ut över 14 starter.

Slutord

De aktiviteter som beskrivs ovan i verksamhetsberättelsen ligger alla i linje med klubbens strategier för rasens bevarande (beskrivna i RAS-dokumentet) och klubbens långtids- och verksamhetsplan. Styrelsen har som uppgift att tillsätta resurser till klubbens insatser vad gäller information, utbildning, anordnande av tävlingar etc, men sedan sker den konkreta verksamheten med medlemmarnas egen vilja och arbetsinsatser.

Under året har behållarperspektivet när de gäller medlemmar och hur vi attraherar flera, varit viktiga inslag.                        Styrelsen har arbetat på en plan för att nå ut till så många som möjligt, en del av denna har handlat om att stället för att ha en stadigvarande plats för träff och årsmöte ha en ambulerande verksamhet.                                                                                                   Vi tror också att vi på sådant sätt kan få flera att både engagera sig, att vilja lösa medlemskap och för att vara en klubb som når ut till alla.                                                                                                                                                                                                                          Vi har också som ett led i detta publicerat styrelseprotokoll på hemsidan för att ge medlemmarna bästa möjliga insyn, och därigenom också ges möjlighet till att påverka klubbens utveckling.                                                                                                    Demokrati och delaktighet tror vi är nödvändigt för att klubben skall möta de förväntningar som både nuvarande och presumtiva medlemmar kan tänkas ha.

Styrelsen vill här tacka alla medlemmar och andra som bidragit till ett positivt år för Chesapeake Bay retrieverklubben!

Styrelsen för Chesapeake Bay Retrieverklubben

Ordförande Rebecca Lundholm Krig

Ledamot Christine Chiacchiaretta

Ledamot Monica Sandström

Ledamot Sonja Almström

Suppleant Pernilla Arvanitidis

Suppleant Karin Abrahamsson Öhlin

Ledamot Kristina Bäck