VERKSAMHETSBERÄTTELSE SSRK:s CHESAPEAKE BAY RETRIVER KLUBB 2016

Styrelsen För Chesapeake Bay Retrieverklubben vill här presentera sin verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31

 Chesapeake Bay Retrieverklubben är rasklubben som representerar de hundägare som valt Chesapeaken som sin ras. Klubben, som vanligtvis benämns Chesapeakeklubben, ingår som medlemsorganisation i specialklubben SSRK (Svenska Spaniel och Retrieverklubben).

 Klubben är öppen för svenska och utländska medlemmar.

 Styrelsesammansättning

 Klubbmötet avhölls den 12 mars 2016 på Himle Bygdegård, i Tvååker. 

 Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut på följande sätt:

Ordförande: Rebecca Lundholm Krig, Åkersberga,

Avelsansvarig och vice ordförande: Christine Chiacchiaretta, Grödinge,

Sekreterare Birgitta Strigeus Brandt,Kungsbacka—2016-12-19,

Kassör: Erica Bergman, Nyvång—2016-12-19

Jaktansvarig: Andreas Lundholm Krig, Åkersberga,

Informationsansvarig: Monica Sandström, Haninge,

Utbildningsansvarig Ulla-Britt Östman, Timmersdala.—2017-01-21

Suppleanter:
Patrik Andersson, Lindome (Web ansvarig)—2016-12-19
Anahita Arai, Stockholm—2017-01-21 

Styrelsen har förutom det konstituerande mötet i samband med klubbmötet haft sju stycken protokollförda styrelsemöten under året. Fem av dessa har varit telefonmöten.

Under 2016 har styrelsen arbetat fram och fattat beslut om

Styrelseetik för Chesapeake Bay retriever klubben

Arbetsbeskrivningar för styrelsefunktioner

Ekonomi 
Klubbens ekonomi har under året 2016 varit stabil och visade ett plusresultat vid årets slut. Beslut som tagits under året som påverkar ekonomin har varit framtagandet av en ny websida. Styrelsen har ansett att den tidigare ej längre höll måttet, framförallt av utrymmesskäl.

Aktiviteter 
Vår stora rasspecial, Chesapeakespecialen, hölls i år på Ästad gård hade 39 (15H, 24T) stycken som deltog. Dömde gjorde Eeva Rautala ( Fin) , BIR blev SE U(U)CH NORD V-11 NORD JV-11 SE V-13 NORD V-15 SE V-16 WD Mischief Maker's Abigail Adams och BIM blev SE VCH SE U(U)CH NO UCH US CH NORD V-15 SE-16 &VV-16 Double Coat's Christmas Joy .

Medlemsutveckling
Klubben hade 31+6 medlemmar den 31 december 2016, vilket är en minskning i jämförelse med 2015, 31+9. Dessförinnan hade Chesapeakeklubben 31+6 medlemmar vid utgången av 2014. Sammantaget har vi haft ett stabilt medlemsläge under de senaste åren.

Utställning
Rasen har varit representerad på 30 stycken utställningar under 2016 med sammanlagt 101 starter. Stora Stockholm drog i år hela 13 anmälda hundar.
Vi ser ett ökat intresse hos domarkåren att vidareutbilda sig på Chesapeake vilket vi är jätteglada över.

Utbildning och information
En Instagramsida chesapeakesweden har öppnats för att väcka intresse för rasen genom att medlemmarna har ombetts skicka in bilder som informationsansvarig lagt ut. För närvarande har sidan runt 50 stycken följare.

Arbete med uppstart av ny hemsida har påbörjats under året 2016.

Klubbens hemsida är en välbesökt informationskälla på Internet och viktig kommunikationslänk utåt. Arbetet fortgår för att göra den så attraktiv för medlemmarna som möjligt och för att skapa mervärde.

Avel och uppfödning 
30 registreringar under 2016 varav två importer, båda födda 2015. Registreringssiffrorna år från år är relativt jämna över tid. 2015 registrerades 3 kullar och fördelningen bland dessa har varit: hanar (10), tikar (14). I en av dessa kombinationer har hanen lämnat registrad avkomma i 9 kombinationer vilket inte ligger i linje med de rasspecifika avelsstrategierna. Skrivelsen som ligger i ras från 2005 om att; begränsa användningen av enskilda hanar och att inte låta en tik ha fler än två kullar, är högaktuell och ligger kvar i nyversionen som fortfarande är under bearbetning. Stor vikt bör läggas på att öka antalet hundar i den effektiva avelsbasen snarare än att överanvända ett fåtal för att inte hamna i svårigheter längre fram. Inavelsgraden på de födda kullarna har varit 0,0, 4,0, och 2,7 vilket får ses som bra för rasen trots det rekommenderade i RAS på 2.5 % över fem generationer. Föremål för vidare bearbetning i nyversionen av RAS. En av kombinationerna har en konstaterad ärftlig y- söms katarakt, vilket inte heller är förenligt med gamla RAS, men som också är under diskussion då alla eventuella defekter måste ställas i proportion till eventuella problem och rasen som helhet.

10 hundar är röntgade under 2016, alla fria (O) på armbågarna och höftledsröntgen fördelades på följande vis:

A 5 st

B 1 st

C 3 st

D 1 st

Nio hundar är ögonlysta under året varav åtta fria och en hund belastad med katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig, ärftlig.

Funktion och mentalitet
Under 2016 har fyra Chesapeakes blivit mentalbeskrivna och två har genomgått funktionsbeskrivning retriever FB-R

 Jakt 
Fem startande Chesapeakes på jaktprov, fyra i Nkl och en i Ökl, vilket resulterade i tre stycken 0 pris, ett 3e pris och ett 2a pris.

I samband med rasspecialen hölls också WD. I december 2016 beslutade American Chesapeake Club ACC att inte godkänna prov som hållits på annat ställe än i USA (Nord Amerika) vilket för klubben innebär att vi inte längre kan arrangera dem och erhålla diplom. Arbete med hur vi skall säkerställa jaktegenskaperna ur ett avelsperspektiv, har diskuterats och arbetet kommer att fortsätta. Styrelsen fattade således beslut att inte hålla prov under 2017.

Slutord
De aktiviteter som beskrivs ovan i verksamhetsberättelsen ligger alla i linje med klubbens strategier för rasens bevarande (beskrivna i RAS-dokumentet) och klubbens långtids- och verksamhetsplan. Styrelsen har som uppgift att tillsätta resurser till klubbens insatser vad gäller information, utbildning, anordnande av tävlingar etc, men sedan sker den konkreta verksamheten med medlemmarnas egen vilja och arbetsinsatser.

Under året har behållarperspektivet när de gäller medlemmar och hur vi attraherar flera varit viktiga inslag. Styrelsen har arbetat på en plan för att nå ut till så många som möjligt, en del av denna har handlat om att stället för att ha en stadigvarande plats för träff och årsmöte ha en ambulerande verksamhet. Vi tror också att vi på sådant sätt kan få flera att både engagera sig, att vilja lösa medlemskap och för att vara en klubb som når ut till alla. Demokrati och delaktighet tror vi är nödvändigt för att klubben skall möta de förväntningar som både nuvarande och presumtiva medlemmar kan tänkas ha. Under 2017 har en ny Facebooksida öppnats som kommer att vara kopplad till aktuell styrelse. Detta för att säkerställa ett opartiskt och professionellt förhållningssätt för rasen och klubbens medlemmar. Facebooksidan går under namnet Chesapeake Bay Retriever Klubben och har runt 60 stycken medlemmar.

 Styrelsen vill här tacka alla medlemmar och andra som bidragit till ett positivt år för Chesapeake Bay retrieverklubben!

 

Styrelsen för Chesapeake Bay Retrieverklubben   

 Ordförande Rebecca Lundholm Krig                       Ledamot Christine Chiacchiaretta

 Ledamot Monica Sandström                                      Ledamot Andreas Lundholm Krig

Ledamot Birgitta Strigeus Brandt tom 2016-12-19

Ledamot Erica Bergman tom 2016-12-19

Ledamot Ulla Britt Östman tom 2017-01-21