Stadgar

STADGAR FÖR CHESAPEAKE BAY RETRIEVERKLUBBEN

Antagna vid Chesapeake Bay retrieverklubbens årsmöte 2004-03-28

INLEDNING

Chesapeake Bay retrieverklubben ingår som rasklubb i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). Chesapeake Bay retrieverklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen, Chesapeake Bay retriever. Utöver dessa stadgar gäller också SSRKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSRK och SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Chesapeake Bay retrieverklubbens stadgar skall fastställas av SSRKs huvudstyrelse.

§ 1 MÅL

Chesapeake Bay retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och Svenska Spaniel och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom: - att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar - att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna - att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård - att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet - att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben:

1.informera och sprida kunskap om Chesapeake Bay retrieverklubben - dess mål, organisation och arbetsformer

2.informera om Chesapeake Bay retriever och dess användningsområden

3.lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

4.aktivt följa den kynologiska utvecklingen för Chesapeake Bay retriever inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper

5.vara medlemmarna behjälpliga och informera om frågor som rör rasen och avelsarbetet för Chesapeake Bay retriever

6.samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och klubbar

7.anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv

8.avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger

9.stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete

10.delta i samråd inom och utom SKK-organisationen MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i Chesapeake Bay rerieverklubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Klubbmötet kan, efter förslag från Chesapeake Bay retrieverklubbens styrelse kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

Medlemskap i Chesapeake Bay retrieverklubben berättigar till deltagande i av klubben anordnade verksamheter samt erhållande av dess publikationer.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Chesapeake Bay retrieverklubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar, för de personer som väljs enligt stadgarna, tiden för det klubbmöte, vid vilken valet skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION

Chesapeake Bay retrieverklubbens angelägenheter handhas av klubbmötet och en av klubbmötet vald styrelse.

§ 7A KLUBBMÖTE

Mom. 1 Inledning

Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars. Extra klubbmöte skall hållas på kallelse av klubbstyrelsen, eller när Chesapeake Bay retrieverklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte skall utfärdas av Chesapeake Bay retrieverklubbens styrelse och delges medlemmarna minst 21 dagar före mötet genom publikation på klubbens hemsida. Tid och plats för klubbmötet bestäms av klubbens styrelse.

Mom. 2 Dagordning

Ordinarie klubbmöte öppnas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av den som styrelsen utsett. Klubbmöte avslutas av klubbstyrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubb­mötets ordförande. Vid ordinarie klubbmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Fastställande av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesord­föranden ska justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enl. §7 mom 4)

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till: a) verksamhetsplan för kommande år b) rambudget för kommande år c) medlemsavgifter (enligt § 4) d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 8 mom 1).

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 9). 15. Val av valberedning (enligt § 10).

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen (enligt § 7 mom 6).

18. Övriga frågor (enligt §7 mom 7)

19. Mötets avslutande

Mom 3 Röstning. Vid klubbmötet äger varje klubbmedlem rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år denne fyller 16 år. Röstlängd vid klubbmötet fastställs med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker öppet. Röstning vid val ska dock ske med slutna sedlar om någon begär detta. Som klubbmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal (enkel majoritet) utom i fråga om stadgeändring eller upplösning av klubben enligt §14 och §15. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till klubbmötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid beslutstillfället. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form till mötesordföranden innan klubbmötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt mm Representant för SSRKs huvudstyrelse, ledamot av SKK's Centralstyrelse, SKK's verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person har rätt att närvara och att yttra sig vid klubbmöte. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma rätt som för annan medlem.

Mom 5 Valbarhet Endast medlemmar i Chesapeake Bay retrieverklubben är valbara till förtroendeuppdrag.. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till SSRKs fullmäktige.

Mom 6 Motioner och ärenden. Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast den första november året innan klubbmötet. Klubbstyrelsen ska med eget yttrande och förslag till beslut överlämna motionen till klubbmötet. Klubbstyrelsen kan också på eget initiativ lägga förslag i olika ärenden. Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptas ärende som angetts i kallelsen.

Mom 7 Övriga frågor Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i mom 6, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

§ 8 KLUBBSTYRELSE

Förvaltningen av Chesapeake Bay retrieverklubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald klubbstyrelse.

Mom 1 Klubbstyrelsens organisation

Klubbstyrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt av två suppleanter. Ordinarie klubbmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av klubbmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i klubbstyrelsen kan endast väljas den som är medlem i Chesapeake Bay retrieverklubben. Klubbstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Klubbstyrelsen har dessutom rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sekreterare som utsetts utom styrelsen samt annan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Klubbstyrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av klubbstyrelsen angivna arbetsuppgifter. Klubbstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Klubbstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras. Klubbstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som klubbstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Klubbstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna Chesapeake Bay retrieverklubbens firma.

Mom 2 Klubbstyrelsens åligganden

Klubbstyrelsen ska:

1.sköta Chesapeake Bay retrieverklubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, SSRKs stadgar samt SKKs stadgar 2.ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer

3. föra noggranna räkenskaper över Chesapeake Bay retrieverklubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

4 ansvara för Chesapeake Bay retrieverklubbens arkiv och korrespondens

5.verkställa av klubbmötet fattade beslut

6. följa de anvisningar som lämnas av SSRK

7. avge yttrande över av huvudstyrelsen till Chesapeake Bay retrieverklubbens hänskjutna ärenden

8. senast sex veckor före ordinarie klubbmöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna

9. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt redogörelse över arbetet med avelsfrågor vid ordinarie klubbmöte

10. bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet

11. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

12. senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna uppgift till SSRK om klubbstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför klubbstyrelsen

13. vid behov lägga motioner till SSRKs fullmäktigemöte

14. utse delegater till SSRKs fullmäktigemöte

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Chesapeake Bay retrieverklubbens räkenskaper ska årligen per den 31 december sammanställas i ett bokslut. Räkenskaperna och klubbstyrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisorer som klubbmötet utser. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Chesapeake Bay retrieverklubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie klubbmöte. Revisorernas berättelse ska vara klubbstyrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte. När särskild anledning föreligger har revisorerna rätt att begära att få närvara vid sammanträde i klubbstyrelsen.

§ 10 VALBEREDNING

Av klubbmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje klubbmöte. Efter beslut från klubbstyrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid klubbmöte samt vid klubbstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar t.ex. genom publicering på hemsida eller genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader. Protokollen ska tillställas klubbstyrelsen, rasklubbens ordinarie revisorer, SSRK:HS samt sammankallande i valberedningen. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om Chesapeake Bay retrieverklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Chesapeake Bay retrieverklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Chesapeake Bay retrieverklubben beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har Chesapeake Bay retrieverklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Chesapeake Bay retrieverklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 30 november inges till klubbstyrelsen som lämnar ärendet till klubbmötet med eget yttrande och förslag till beslut. Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av två tredjedelar av delegaterna vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmötenmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Chesapeake Bay retrieverklubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SSRK.

§ 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV CHESAPEAKE BAY RETRIEVERKLUBBEN

Huvudstyrelsen fattar beslut om att Chesapeake Bay retrieverklubben ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från klubbmöte. För att en sådan begäran ska vara giltig ska beslut om detta fattas av två på varandra följande klubbmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie, och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses eller vilandeförklaras Chesapeake Bay retrieverklubben som medlemsorganisation i SSRK ska Chesapeake Bay retrieverklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SSRK att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer (§1 och §2).

STADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN(SSRK)

1Antagna vid SvenskaSpaniel ochRetrieverklubbensfullmäktigemöte2012-05-13ochfastställdaavSvenskaKennelklubben2012-10-23. Revideradevid Svenska SpanielochRetrieverklubbensfullmäktigemöte 2015-05-23 ochfastställdaavSvenska Kennelklubben2015-12-01. Revideradevid Svenska SpanielochRetrieverklubbensfullmäktigemöte 2017-05-21 ochfastställdaavSvenska Kennelklubben2017-11-30.InledningSvenska Kennelklubben(nedanbenämndSKK) HundägarnasRiksorganisationärdetcentralaorganet fördeideellaföreningarsom ingåriSKK.Dessaföreningarbenämndamedlems-organisationer ärlänsklubbar,specialklubbar,genomsärskilttecknadeavtalmed anslutna rasklubbarochungdomsklubb.Svenska SpanielochRetrieverklubben(nedanbenämnd SSRK)ingårsomspecialklubbi SKKochskasom sådanarbetaförSKKsochmedlems-organisationernasgemensammasyftenmedde i SSRK ingående raserna.SSRKs verksamhetomfattarderaserförvilkadelegering frånSKKs Centralstyrelseerhållitsi samrådmedSSRK. Dessaraseräramerikanskcockerspaniel, clumberspaniel, cockerspaniel,engelskspringerspaniel,fieldspaniel,irländskvattenspaniel,sussexspaniel,welshspringerspaniel,chesapeake bayretriever,curlycoatedretriever,flatcoatedretriever,goldenretriever,labradorretrieversamtnovascotia ducktollingretriever.Utöverdessastadgargälleri tillämpligadelarstadgarför SKKoch avSKKutfärdade bestämmelserochföreskrifter.Idenmån stadgarförSSRK stridermot SKKsstadgargällerstadgarför SKK.§ 1 MÅLFör SSRK gällerdetförSKKsmedlems-organisationergemensammamåletatt kontinuerligtskapagodaförutsättningarför hunden, hundägarenochhundägandetgenomattväckaintresseförochfrämja avelavmentaltochfysisktsunda,jaktligtochexteriörtfullgodarashundaratt bevaraochutvecklarasernasspecifika egenskaper ochverkaförutveckling avdressyroch praktisktbrukavdessaraserattinformera ochsprida kunskapomhundensbeteende,dessfostran,utbildningochvårdatt skapaoch vidmakthålla godarelationermellan omvärlden ochhundägarenochhundägandetattbevakaocharbetamedfrågor somharettbetydandeallmäntintresse förSSRKsmedlemmar.§ 2 VERKSAMHETFör attförverkliga sitt målska SSRK1.informera och sprida kunskap omSSRK ochSKK dessmål,organisationoch arbetsformer2.informera om till SSRKhöranderaseroch derasanvändningsområden3.lämnainformationochrådi avels-frågori enlighetmedavSKK upprättade riktlinjer4.aktivtföljadenkynologiskautvecklingen förSSRKs raserinom ochutom landet5.utbilda instruktörer,hundägare ochhundaratthundarnasrasspecifikaegenskaperkankomma till användning6.utformareglerför jaktprov samtutbilda,auktorisera och avauktorisera domare förjaktprov.7.verkaför attmedlemmar i SSRKutbildas till exteriördomareSTADGAR FÖR SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN(SSRK)28.anordna provoch utställningari enlighetmed SKKs bestämmelser.9.stödja ochmedverka i SKKsforskningsarbete10.delta i samrådinom och utomSKK-organisationen.11.stödjaSverigesHundungdom§ 3 MEDLEMSKAPEnskild personkanbli medlemi SSRK.Styrelsenbeviljarmedlemskap. Beslutom medlemskapkaninom ettårupphävasavSKK. Ungdomsmedlemär medlem som anslutersiggenomSverigesHundungdom. Ungdomsmedlemhar sammarättigheterochskyldighetersomfullbetalande medlem.Varjemedlemharrösträttfråndetårunder vilkethan/honfyller16 år.Fullmäktigemötetkan,efterförslagfrånSSRKs styrelse (nedankalladhuvudstyrelsen),kalla densom påettförtjänstfulltsättfrämjatSSRKs syftentill hedersmedlem.Hedersmedlem harsamma rättigheteroch skyldighetersom betalande medlem. Medlemskapupphörommedlembegärutträde,om medlem underlåterattbetala föreskrivenmedlemsavgiftellerblir uteslutenur någon delav SKK-organisationeni enlighetmedSKKsstadgar.Medlemsom uteslutits kaninteåterantassom medlemutan tillstyrkanfrånSKKsDisciplinnämnd. Medlemska följa SSRKs stadgar,utfärdade bestämmelserochföreskrifter. Medlemska ocksåi enlighet med beprövaderfarenhetvårdadehundarhan/honhar tillsynöver,attnågonbefogadanmärkningmothundhållningenintekangörasavbehörigtkontrollorgan.Medlemsombedriveruppfödningochförsäljningavhundarellermottarhundar tillinackordering,dressyrellertrimning ska särskiltfölja SKKsbestämmelser idessaavseendenoch underkastasig denkontroll som SKKochmyndigheterföreskriver. Medlemskapi SSRK finnsav tvåslag;avdelningsmedlemochrasklubbsmedlem. Mankantillhöraväl avdelningsom enellerflerarasklubbar.Mom1. AvdelningsmedlemSom avdelningsmedlemtillhör mandenavdelninginom varsområde manärbosatt.Medlemskapberättigartill deltagandei av avdelningarna ochav SSRKcentraltanordnade verksamheter samterhållandeavSSRKs publikationer.Mom2. RasklubbsmedlemRasklubbsmedlemärkollektivmedlem i SSRK. Medlemskapi rasklubbberättigartill deltagande i avrasklubben anordnade verksamheter samterhållandeavrasklubbenspublikationer.§ 4 MEDLEMSAVGIFTMom1. AvdelningsmedlemMedlemsavgiftensstorlek beslutasavordinariefullmäktigemöte.Om flerapersoneri sammafamiljehushållärmedlemmari SSRK behöverendastenavdessabetalafullmedlemsavgift. Övrigamedlemmarbetalar avfullmäktigemötetfastställdfamiljemedlemsavgift. FamiljemedlemerhållerinteSSRKs publikationer. Hedersmedlembetalaringenmedlemsavgift. Fullmäktigemötetbeslutar hurstor delav denfastställda medlemsavgiftensom skatillfalla berördavdelning.Mom2. RasklubbsmedlemRasklubbsmedlembetalar sinmedlems-avgift till rasklubbenenligtrasklubbens stadgar. SSRKs fullmäktigemöte beslutarhurstor delav rasklubbarnasmedlems-avgiftsom skalltillfalla SSRK.

Dela den här sidan