Mentalitet

Mentalbeskrivning Hund – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) är een beskrivning som används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund och för att vara ett underlag i hundaveln.

MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

Momenten i MH

Kontakt/socialitet

Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.

Lek/lekfullhet

Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

Jaktlust/Förföljande

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.

Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.

Nyfikenhet/intresse

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.

Skott

En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.

Rädsla

Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

Hot

I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

 i MH

Beteende och personlighetsbeskrivning - BPH

Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30 minuter och innehåller sju olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Momenten i BPH

Främmande person

En främmande person, testledaren,

kommer fram till föraren och hunden.

Här beskrivs hundens benägenhet att

hälsa, hundens tendens till oro och/

eller undvikande, hundens behov av att

hävda sig eller att visa undergivenhet

mot testledaren samt om hunden avvisar

umgänget med aggression.

Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med

hunden. Momentet har två syften, dels

att dokumentera lusten till föremålslek,

dels hundens allmänna attityd i leken.

Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl

egna favoriter som av standardiserad

modell, ur burkar vars lock antingen är

öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet

är dokumentera hur mycket hunden är

villig att jobba för att nå sina matbitar

och hundens generella intresse för mat.

Förhoppningen är också att i momentet

fånga hundens allmänna envishet. Även

hundens tendens att ta kontakt med sin

förare beskrivs.

Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses

hastigt upp framför hunden när den

kommer gående. Här dokumenteras hur

arg och rädd hunden blir men också hur

lätt den har att övervinna en negativ känslomässig

upplevelse och hur engagerad

hunden är i att lösa uppgiften.

Skrammel

En metalltrumma med en kedja i, genererar

ett högt, skramlande ljud som

startar när hunden närmar sig. Hunden

får fritt fram att undersöka trumman.

Syftet är att beskriva hundens rädsla för

ljud, men även dess nyfikenhet för den

annorlunda händelsen.

Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad

hatt och mörka solglasögon närmar sig

långsamt hunden i etapper. När personen

kommit inom ett visst avstånd vänder

den sig om och står stilla. Hunden släpps

fram för att undersöka och ta kontakt.

Momentet ska mäta hundens reaktioner

i möte med människor som ur hundens

perspektiv kan upplevas som avvikande.

Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt

och oprövat underlag. Syftet är att mäta

eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda

underlag.

Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas ca 50 m från ekipaget,

ett när hund och förare är i rörelse, ett

när de står still. Syftet är att dokumentera

hundens eventuella reaktion vid skott.

Dela den här sidan